Super tipy
Last Minute info
Zaregistrujte sa a my Vám zašleme aktuálny Last Minute na Váš email


Kontakt
0915 836 563
045 532 5579

email: info@ckalexia.sk
Po-Pi: 9:00 - 17:00

Bonus a súťaž

Každý objednávateľ, ktorý si počas roka 2012 objedná zájazd z našej webovej ponuky získava bonus vo forme zľavy z ďalšieho zájazdu zakúpeného v roku 2012 z portálu ckalexia.sk.

Viac info...

Obchodné podmienky

Zájazdy si u nás objednávate za rovnakú cenu a rovnaké podmienky ako poskytuje cestovná kancelária, ktorá zájazd organizuje.

Objednávky

Každý návštevník stránky, ktorý dovŕšil 18 rokov a je spôsobilý na právne úkony, môže poslať ľubovoľné množstvo NEZÁVÄZNÝCH objednávok. CK ALEX, ako cestovná agentúra, (ďalej len CA) nemá v momente objednania zájazdu zákazníkom informácie o tom, či je daný zájazd ešte voľný. Ak máte u cestovnej kancelárie vernostnú alebo inú zľavu, uveďte to prosím v objednávke v časti „Poznámky“, zľavu vám zohľadníme v súlade s podmienkami danej cestovnej kancelárie. CA si vyhradzuje právo po objednávke zájazdu opraviť a upresniť prípadné nezrovnalosti, ktoré sa môžu vyskytnúť pri prenose údajov do databázy serveru. CA si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky, ktoré sú rozporuplné, neúplné, neobsahujú správne telefónne číslo, aj bez odpovede zákazníkovi.

Vybavovanie objednávok

Po prijatí NEZÁVÄZNEJ objednávky vykoná CA rezerváciu zájazdu. V prípade, že to nie je možné, CA bezodkladne kontaktuje zákazníka a dohodne s ním ďalší postup.

Pri úspešnej rezervácii, podľa predchádzajúcej dohody, je zákazníkovi zaslaná cestovná zmluva a všeobecné podmienky spolu s potrebnými pokynmi na úhradu zájazdu, a to buď faxom, e-mailom, poštou alebo kuriérom. Zákazník je povinný prekontrolovať správnosť údajov uvedených v zmluve. V prípade záujmu zmluvu podpíše a obratom zasiela späť do CA.

Platba

Za bežné zájazdy objednávané viac, ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu zaplatí zákazník spravidla 50 percent celkovej ceny zájazdu okamžite a doplatok do plnej ceny zájazdu následne uhrádza šesť týždňov pred termínom odchodu.

Zájazdy typu „last minute“ a zájazdy objednávané menej, ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu, hradí zákazník jednorázovo v plnej výške uvedenej ceny na účet CA (bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., č. účtu: 2623781121/1100), prípadne po dohode priamo na účet danej CK, v pobočke príslušnej banky alebo bankovým prevodom. Upozorňujeme, že pri tomto type zájazdov sú lehoty na rezerváciu zájazdu a úhradu celej jeho výšky výrazne skrátené.

Termíny pre úhradu zálohy alebo doplatku sú pre zákazníka záväzné a CA nezodpovedá za následky oneskorenej platby (zo strany CK môže dôjsť k stornu rezervácie alebo zájazdu). Objednávka sa stáva záväznou v okamihu zaplatenia zálohy.

Zákazník berie na vedomie, že pri zakúpení zájazdu môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, že cestovná kancelária organizujúca príslušný zájazd rezerváciu nepotvrdí, prípadne zájazd zruší. V takomto prípade cestovná zmluva nenadobudla právnu účinnosť a klient má nárok na bezodkladné vrátenie všetkých už uhradených platieb. Nemá však nárok na náhradu škody.

Letecké spoločnosti si vzhľadom k neustálemu zvyšovaniu ceny leteckého benzínu na svetových trhoch vyhradzujú právo na zmenu výšky palivového príplatku. Z tohto dôvodu môžu CK vyžadovať od klientov doplatiť cenový rozdiel dodatočne pred odletom. Podmienky stanovené cestovnými kanceláriami je CA povinná akceptovať.

Objednávka sa stáva záväznou v okamihu zaplatenia zálohy.

Poplatky za platbu v SR sú hradené takto:

 • poplatky za platbu zálohy alebo doplatku od zákazníka na účet CA hradí zákazník;
 • poplatky za platbu zálohy alebo doplatku z účtu CA na účet CK hradí CA;
 • poplatky za prípadné doplatky nesie tá strana, ktorá doplatok zapríčinila (zákazník alebo CA);
 • poplatky za vrátenie preplatku zákazníkovi nesie CA.

Tieto podmienky neplatia, ak zákazník platí priamo CK. V tom prípade platia podmienky CK. Platby zo zahraničia a do zahraničia vykonávame iba výnimočne a poplatky hradí vždy zákazník.

Cestovné doklady

Každý cestujúci pri ceste do zahraničia je povinný mať so sebou platný cestovný pas, prípadne OP pre cesty v rámci Shengenského priestoru. Za platnosť cestovného pasu, príp. OP, zodpovedá výhradne cestujúci. Občania iných štátov sú povinní overiť si vízové povinnosti súvisiace so vstupom do vybratej destinácie, prípadne štátov, ktorými bude pri pozemnej doprave do vybratej destinácie prechádzať. Prípadné vízové formality si musia zaistiť sami ešte pred vycestovaním. Za neudelenie víza cestujúcemu nenesie CA ani CK žiadnu zodpovednosť.

Pre rôzne destinácie platí rôzna lehota pre platnosť cestovného pasu pri návrate z destinácie. Zvyčajne ide o platnosť 6 mesiacov po návrate zo zájazdu. Bližšie informácie nájdete na stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky na www.mzv.sk. Cestujúci je tiež povinný si pred objednaním cesty skontrolovať vízové, bezpečnostné a ďalšie podmienky pre vstup do destinácie, vrátane situácie v destinácii. Za neoverenie nenesie CA žiadnu zodpovednosť.

Cestovné doklady, ako vouchery, letenky, apod., dostane zákazník od CA alebo príslušnej CK približne týždeň pred odchodom, letenky môžu byť odovzdané až priamo na letisku. Závisí to od termínu a krajiny, ktorú chce zákazník navštíviť.

Zájazdy na vyžiadanie

U niektorých zájazdov je nutné vyžiadať zájazd najskôr u partnera CK (hotel v zahraničí a pod.). V takomto prípade je CA oprávnená požadovať podľa podmienok danej CK zálohu až 100 % ešte pred rezerváciou zájazdu, ktorá sa po úspešnom vyžiadaní stáva ihneď záväznou a vzťahujú sa na ňu ihneď storno podmienky danej CK. V prípade neúspešnej rezervácie sa vracia záloha v plnej výške, pokiaľ si zákazník nevyberie iný zájazd.

Storno podmienky

Zákazník je oprávnený stornovať objednaný zájazd. Pri storne zájazdu pred podpisom zmluvy a uhradením zálohy sa storno poplatky neúčtujú. Pri storne po zaslaní podpísanej cestovnej zmluvy (Odstúpenie od zmluvy) platia storno podmienky CK, ktorá je organizátorom zájazdu.

Odstúpenie od cestovnej zmluvy musí mať vždy písomnú formu a spolu s podpisom objednávateľa musí byť doručené na emailovú adresu CA a organizátora zájazdu (CK). Kontakty sú uvedené v cestovnej zmluve.

Reklamácie

Reklamáciu k Vášmu zájazdu je potrebné zaslať písomne, prípadne s pripojeným reklamačným protokolom z miesta pobytu, ktorý potvrdil delegát CK, fotografiami, atď. najneskôr do 3 mesiacov od skončenia zájazdu. V prípade, že sa zájazd neuskutočnil, do 3 mesiacov odo dňa, kedy mal byť zájazd ukončený podľa platnej cestovnej zmluvy. V opačnom prípade právo zaniká.

Reklamácia musí obsahovať aj údaje potrebné pre identifikáciu služieb, ktoré boli poskytnuté chybne alebo neboli poskytnuté vôbec. Reklamácia musí obsahovať minimálne:

 • číslo cestovnej zmluvy,
 • dátum jej uzatvorenia,
 • názov cestovnej kancelárie, s ktorou bola cestovná zmluva uzatvorená,
 • popis chybne poskytnutej služby alebo údaj o tom, ktoré služby neboli poskytnuté vôbec,
 • čoho sa zákazník domáha (bezplatného odstránenia chyby, náhradného poskytnutia služby, pokiaľ je to podľa charakteru služby možné, primeranú zľavu z ceny chybne poskytnutej služby,...),
 • bankové spojenie zákazníka, pokiaľ žiada primeranú zľavu z chybne poskytnutej služby,
 • reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdeným vlastníkom objektu, fotografiami, atď., a podpísaný delegátom cestovnej kancelárie, pokiaľ je reklamácia uplatňovaná priamo na mieste poskytovaných služieb.

Všetko je potrebné zaslať doporučene na adresu spoločnosti CK ALEX, Hlinku 20, 960 01 Zvolen, prípadne priamo do danej cestovnej kancelárie, ktorá zájazd organizovala. CK ALEX je cestovná agentúra, takže podľa zákona nezodpovedá za služby poskytnuté cestovnou kanceláriou a nevybavuje v ich mene reklamácie. Po obdržaní reklamáciu zasielame organizátorovi zájazdu, ktorý je povinný sa k nej vyjadriť v zákonom stanovenej lehote. O spôsobe vybavenia reklamácie bude zákazník informovaný zo strany organizujúcej cestovnej kancelárie v súlade s jej reklamačným poriadkom.

Odmietnutie zákazníka

CA si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníka hlavne v nasledujúcich prípadoch:

 • zákazník posiela stále neúplné alebo úmyselne nesprávne vyplnené objednávky;
 • posiela objednávky s vedomím, že si zájazd v skutočnosti neobjedná;
 • zákazník vo viac ako dvoch prípadoch po sebe bezdôvodne nezaplatí zálohu alebo celú čiastku po potvrdení rezervácie;
 • zákazník vo viac ako dvoch prípadoch nepošle podpísanú cestovnú zmluvu.

Zákazník poskytnutím svojich osobných údajov a odoslaním objednávky dáva súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov prevádzkovateľom serveru. Tieto činnosti budú vykonávané v súlade s právnymi predpismi a zákonom o ochrane osobných údajov.